Webtool NPR 9998

Responsive image

Webtool NPR 9998: Bepaling van de seismische belasting

De webtool NPR 9998 is een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in de aardbevingsbelasting ten gevolge van de seismiciteit die wordt geïnduceerd door de gaswinning uit het Groninger gasveld. De webtool is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met de Nederlandse praktijkrichtlijn voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van constructies in het licht van geïnduceerde aardbevingen, NPR 9998.

Voor wie is de webtool NPR 9998 bedoeld?

De webtool behoort gebruikt te worden door personen, bedrijven of organisaties met de benodigde (technische) kennis om een constructieve veiligheidsanalyse met seismische belastingen uit te kunnen voeren

  Deze webtool is geoptimaliseerd voor Chrome, Firefox en Edge (versie 84.x). We verzoeken u één van deze browsers te gebruiken.

Toepassingsgebied

NPR 9998 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren - Geïnduceerde aardbevingen - Grondslagen, belastingen en weerstanden geeft methoden voor het beoordelen van gebouwen (nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw) op aardbevingsbelastingen ter plaatse van het Groninger gasveld. De webtool is voor al deze situaties te gebruiken. Lees meer.

Wat biedt de webtool NPR 9998?

De aardbevingsbelasting wordt getoond als een elastisch responsspectrum. Tevens is er informatie gegeven over verweking en over de gemiddelde schuifgolfsnelheid van de bovenste 30 of 12 m (VS30 of VS12).

In de webtool is een rechthoekig raster gedefinieerd in de omgeving van het Groninger gasveld. Binnen een cel van het rooster wordt de belasting constant verondersteld, gelijk aan de belasting berekend voor een punt in het midden van de cel. Na selectie van de gewenste locatie c.q. cel worden de voor die locatie benodigde gegevens voor gebruik in combinatie met NPR 9998 getoond aan de rechterzijde. De aardbevingsbelasting wordt gespecificeerd door middel van het responsspectrum voor verschillende herhalingstijden en voor zowel horizontale als verticale grondbeweging. Het responsspectrum wordt gegeven in de vorm van UHS data en in de vorm van de spectrum parameters conform NPR paragraaf 3.2.2. De kaart geeft de aardbevingsbelasting indicatief weer met behulp van verschillende kleurintensiteiten.

Tijdsignalen

Naast de elastische responsspectra worden ook gegevens t.b.v. de geotechnische verwekingsanalyses alsmede tijdreekssignalen voor de meer geavanceerde NLTHA analyses ter beschikking gesteld voor een herhalingstijd van 2475 jaar. Voor iedere coördinaat geeft de kaart weer welke set tijdsignalen (A, B of C) van toepassing is. NB.: De tijdsignalen zijn nog niet beschikbaar voor t6. Deze worden zo snel mogelijk aan de webtool toegevoegd. In de tussentijd kunt u contact opnemen met NPR9998@nen.nl voor advies.

Opbouw en geschiedenis van de webtool NPR 9998

De webtool wordt periodiek bijgewerkt naar de laatste inzichten in de aardbevingsbelasting, bijvoorbeeld met een nieuw Ground Motion Model (GMM), een nieuw Seismic Source Model (SSM) of met een nieuw winningsscenario dat door de Minister van Economische Zaken en Klimaat is vastgesteld. De meest recente update van de webtool is beschikbaar per 31 juli 2020: met aangepaste seismische belastingen ten opzichte van voorgaande versie. De eerdere versies zijn nog steeds beschikbaar.

Tijdvakken

De belastingen in de webtool zijn geordend in tijdsperioden die overeenkomen met specifieke tijdvakken met verschillende optredende belastingen. Deze tijdvakken zijn gekoppeld aan de afbouw van de gaswinning volgens het zogenaamde basispad voor het gemiddelde winterscenario (zie Kamerbrief over gaswinning Groningen d.d. 21 februari 2020). Op deze manier kan bij een constructieve analyse vooruit worden gelopen op ontwikkelingen in de tijd door de tijdsperiode te hanteren die behoort bij het van toepassing zijnde tijdvak ten behoeve van de beoordeling van de aardbevingsbestendigheid, het bepalen van eventuele benodigde versterkingen of de nieuwbouw van gebouwen.

Voor de belastingen is uitgegaan van drie tijdvakken en van gaswinning bij een gemiddeld winterscenario (zie Kamerbrief d.d. 21 februari 2020). De tijdvakdefinitie met bijbehorend GMM en gaswinningscenario zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Definitie tijdvakken
Tijdvak Periode Hazardmodel Gaswinningsscenario NPR 9998 versie Download UHS
>n.v.t. n.v.t. V4 NPR 9998:2017 Ontw
t1 2018- t/m 2019 V5 Gemiddelde winter, OS1, link naar Kamerbrief d.d. 29 maart 2018 NPR 9998:2018+C1:2020
t2 2020- t/m 2022 V5 Gemiddelde winter, OS1, link naar Kamerbrief d.d. 29 maart 2018 NPR 9998:2018+C1:2020
t3 2023- t/m 2027 V5 Gemiddelde winter, OS1, link naar Kamerbrief d.d. 29 maart 2018 NPR 9998:2018+C1:2020
t4 1-10-2020 t/m 30-9-2021 V6 Gemiddelde winter, OS2, d.d. 21 februari 2020 NPR 9998:2018+C1:2020 en wijzigingsblad A1:2020
t5 1-10-2021 t/m 30-9-2023 V6 Gemiddelde winter, OS2, d.d. 21 februari 2020 NPR 9998:2018+C1:2020 en wijzigingsblad A1:2020
t6 1-10-2023 t/m 30-9-2029 V6 Gemiddelde winter, OS2, d.d. 21 februari 2020 NPR 9998:2018+C1:2020 en wijzigingsblad A1:2020

Let op: De webtool NPR 9998 geeft voorspellende waarden vanuit theoretische modellen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Praktijkrichtlijn Constructieve veiligheid – Geïnduceerde aardbevingen

Wilt u de laatste versie van NPR 9998 downloaden? Ga dan naar www.nen.nl/aardbevingen. NPR 9998 is vrij beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich richten tot de afdeling Materialen & Bouwproducten van NEN, via mb@nen.nl Bekijk ook www.nen.nl/aardbevingen voor alle achtergrondinformatie over aardbevingsbestendig bouwen.

Referenties

Kamerbrief over gaswinning Groningen, d.d. 29 maart 2018: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/03/29/kamerbrief-over-gaswinning-groningen/kamerbrief-over-gaswinning-groningen.pdf

Kamerbrief over gaswinning Groningen, d.d. 21 februari 2020: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/21/kamerbrief-over-raming-gaswinning-groningen-2020-2021-en-verder